Bun venit!

Acest loc este o ipostaza de manifestare a comunitatii cocreate pe facebook a celor care au rezonat cu informatiile legate de generatia ’80- ‘2k prezentata ca fiind „indigo” (culoare simbol, purtatoare a unor valente specifice).

Continutul, conceptele, sursele de inspiratie, relationarile, comunicarile, creatiile individual si/sau colectiv realizate in cadrul comunitatii vin in serviciul celor care constientizeaza si contribuie alaturi de toti ceilalti, in maniera proprie, la tranzitia de la homo sapiens la homo sanctus.

Pe scurt conceptul „Copii Indigo” a fost initiat si dezvoltat in anii ’70 de catre Nancy Ann Tappe care a observat, avand darul sinesteziei, ca noile generatii de copii aparute in acea perioada aveau foarte multi indivizi cu un contur al aurei indigo.

Copiii Indigo se intrupeaza pe Pamant de 100 de ani. Primii oameni Indigo au fost pionieri si deschizatori de drumuri. Dupa al doilea razboi mondial, s-au nascut in numar semnificativ, acestia  fiind adultii Indigo de azi. Totusi in anii `70 s-a nascut un val mare de oameni Indigo astfel ca acum avem o intreaga generatie de oameni Indigo care acum sunt in jurul varstei de 40 de ani si care sunt pe cale a-si ocupa locurile destinate ca lucratori in lumina. Oamenii Indigo au continuat sa se nasca pana prin anul 2000, cu abilitati crescande si grade sofisticate de creativitate, multi dintre acestia migrand in energia cristalina specifica urmatoarei generatii.

Cei Indigo se afla aici pe Pamant pentru Transmutare/Transcedere, sa ajute/inspire/determine fiintele sa se conecteze cu potentialul lor Divin.

Bun venit si Bun gasit in Lumina, Iubire, Armonie

Multumesc! Mult suntem impreuna!

Petitie Avocatul Poporului pe neconstitutionalitatea legii obligativitatii vaccinarii

avp@avp.ro; petitii@avp.ro

Catre,

AVOCATUL POPORULUI

 

Doamnă Avocat al Poporului,

Subsemnatul …… , data nașterii ……., domiciliat in ….., jud ………, str. ……….., nr ……., cetățean român, în temeiul Art. 59 alin 1 teza II Constitutia Romaniei, art 17. alin 5, art 16. alin. 1 coroborate cu art. 15 alin 1 lit h, din legea 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului  republicata si modificcata, solicit sesizarea directa a Curtii Constitutionale in privinta neconstitutionalitatii legii privind vaccinarea persoanelor în România PLX 399/2017 aflata in proces de adoptare în Parlament. http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16586 avand urmatoarele motive:

Voi reda câteva din aceste drepturi si libertati care se încalcă prin aprobarea legii
vaccinării, în forma propusă:

1. În România vaccinurile sunt înregistrate ca medicamente la Agenția
Națională a Medicamentului, deci se supun aceluiași regim juridic și de
practică medicală.
Vaccinarea este o intervenție medicală, conform art. 1 pct. d) din Legea nr.
46/2003, care spune:
,,Prin intervenție medicală se înțelege orice examinare, tratament sau alt act
medical în scop de diagnostic, preventiv, terapeutic ori de reabilitare;”

Conform Legii Drepturilor Pacientului si Codului de Deontologie
Medicală al Colegiului Medicilor din România, nici un act medical nu
poate avea loc fără consimțământul pacientului:
Legea 46/2003 (Legea Drepturilor Pacientului) art.13: ,,Pacientul are
dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală, asumându-și, în
scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi
actelor medicale trebuie explicate pacientului.”
Deci, vaccinarea fiind un act medical, cetățenii
români au dreptul să o refuze.

2. Codul de Deontologie Medicală al Colegiului Medicilor din
România art. 11:
,,(1) Nici o intervenție în domeniul sănătății nu se poate efectua decât după
ce persoana vizată și-a dat consimțământul liber și în cunoștință de cauză.
(2) În aceleași condiții, consimțământul se poate retrage în orice moment de
către persoana vizată.”

3. Proiectul de lege, prin plasarea binelui societății înaintea binelui
ființei umane, încalcă art. 4 din Codul de Deontologie Medicală, care
spune:
„În toate deciziile cu caracter medical, medicul va trebui să se asigure că
interesul și binele ființei umane prevalează interesului societății ori al
științei.”

4. Vaccinarea obligatorie de masă încalcă art. 5 din Codul de
Deontologie Medicală, care stipulează că la tratarea individuală a fiecărui
caz:
,,Medicul trebuie să depună toate diligențele și să se asigure că decizia
profesională pe care o ia sau intervenția cu caracter medical respectă
normele și obligațiile profesionale și regulile de conduită specifice cazului
respectiv.”

5. Acest proiect de lege încalcă independența profesională a medicului,
stipulată în art. 6 al Codului, care precizează:
,, Medicul este dator să își apere independența profesională, fiind interzisă
orice determinare a actului medical ori a deciziei profesionale de rațiuni de
rentabilitate economică sau de ordin administrativ.”

6. Acest proiect de lege încalcă art. 8 al Codului, care stipulează că
pacientul trebuie să beneficieze de maximum de garanții în raport cu situațiile
concrete; adică, în condițiile în care există un risc, nimeni nu poate fi obligat
să și-l asume împotriva voinței sale;

7. Acest proiect de lege încalcă, prin „acordul prezumat” cu privire la
vaccinare, stipulate la art. 21 (3), art.14 din Cod, care spune:
(1) ,,Medicul va solicita și va primi consimțământul numai după ce, în
prealabil, persoana respectivă sau cea îndreptățită să își dea acordul cu
privire la intervenția medicală a primit informații adecvate în privința
scopului și naturii intervenției, precum și în privința consecințelor și a
riscurilor previzibile și în general acceptate de societatea medicală.
(2) Pe cât posibil, medicul va urmări ca informarea să fie adecvată și
raportată persoanei care urmează să își manifeste consimțământul.”

8. Acest proiect de lege încalcă și Constituția României, art. 22, 26 și
53:
1) În condițiile în care vaccinarea devine obligatorie, aceasta poate fi asimilată
atingerii dreptului la viață și integritate fizică și psihică dacă produce
patologie fizică, psihică sau deces, precum și torturii dacă se efectuează
împotriva voii cuiva, contravenind art. 22 care stipulează:
Art. 22:
,,(1) Dreptul la viață, precum și dreptul la integritate fizică și psihică ale
persoanei sunt garantate.
(2) Nimeni nu poate fi supus torturii și nici unui fel de pedeapsă sau de
tratament inuman ori degradant.”
2) Obligativitatea vaccinării încalcă dreptul persoanei fizice de a dispune de
ea însăși, drept consfințit de art. 26.
Art. 26:
,,(2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăși, dacă nu încalcă
drepturile și libertățile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.”

3) Proiectul de lege privind vaccinarea aduce restrângerea unor drepturi și
libertăți, așa cum au fost discutate anterior, deși art. 53 din Constituție arată
clar condițiile particulare în care acest lucru poate fi făcut. Menționăm că
proiectul de lege privind vaccinarea nu se adresează unor situații de pericol
iminent ci, dimpotrivă, după cum menționează art. 1 (1) ,,…pe durata vieții…”,
deci se situează cu totul în afara cadrului constituțional stipulat de art. 53, care
spune:

”(1) Exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai
prin lege și numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securității
naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a drepturilor și a
libertăților cetățenilor; desfășurarea instrucției penale; prevenirea
consecințelor unei calamități naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru
deosebit de grav.
(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară. Măsura trebuie
să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să fie aplicată în mod
nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau libertății.”

9. Implementarea obligativității vaccinării prin amenințarea de a
restrânge accesul la educație al copiilor nevaccinați încalcă un alt drept
fundamental garantat fiecărui cetățean român, prin Constituția țării.
Art. 32 al. 1 din Constituția României prevede:
,,Dreptul la învățătură este asigurat prin învățământul general obligatoriu,
prin învățământul liceal și prin cel profesional, prin învățământul superior,
precum și prin alte forme de instrucție și de perfecționare.’’

10. Vaccinarea obligatorie, cu amenzi, ostracizare, procese sau pedeapsa
cu închisoarea pentru nerespectare, contravine Declarației Universale a
Drepturilor Omului, fiind o încălcare a demnității umane și protecției
integrității corporale.
Conform deciziei Curții Europene a Drepturilor Omului din 2002, ,,ca
tratament medical involuntar, vaccinarea obligatorie intră în coliziune cu
dreptul la viața privată garantat de articolul 8 din Convenția
Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților
Fundamentale”

11. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, la art.
3, prevede:
„Dreptul la integritatea persoanei
Orice persoană are dreptul la respectarea integrității sale fizice și mentale.
În domeniile medicinei și biologiei, trebuie respectate în special: (a)
consimțământul liber și informat al persoanei în cauză, în conformitate cu
procedurile prevăzute de lege.”

12. Potrivit art. 67 din Noul Cod Civil ,,nici o persoană nu poate fi supusă
experiențelor, testelor, prelevărilor, tratamentelor sau altor intervenții în scop
terapeutic ori în scop de cercetare științifică decât în cazurile și în condițiile
expres și limitativ prevăzute de lege.’’
Ori legea în vigoare nu prevede obligativitatea efectuării acestei intervenții
medicale care este vaccinul, ci, dimpotrivă, prevede dreptul de a accepta sau
refuza o intervenție medicală (art 13 din Legea 46/2003 si art. 67
NCC).

13. Conform art.23 al.1 din Constituția României, ,,Libertatea
individuală și siguranța persoanei sunt inviolabile.’’ Actul vaccinării impus
de legea propusă constituie o constrângere a voinței și libertății persoanei.

14. Conform art. 22 al.1 din Constituția României ,,Dreptul la viață,
precum și dreptul la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt
garantate.’’

Actul vaccinării reprezintă un act medical preventiv, facultativ, fără să existe o
garanție suficientă și rezonabilă împotriva riscurilor sau reacțiilor adverse ale
acestuia, existând posibilitatea reală pentru persoana căreia i se administrează
să i se pună în pericol viața, sănătatea și integritatea fizică sau psihică. Prin
obligativitatea vaccinării, acest drept fundamental garantat de Constituție (la
viață, integritate fizică și psihică) este încălcat. Nu s-ar pune problema acestei
încălcări dacă nu ar exista LIPSA TOTALĂ A UNEI GARANȚII
SUFICIENTE ȘI REZONABILE ÎMPOTRIVA RISCURILOR.

15. Conform art. 26 al. 1 si 2 din constituție:
,, (1) Autoritățile publice respectă și ocrotesc viața intimă, familială și
privată.
(2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăși, dacă nu încalcă
drepturile și libertățile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.’’
Se încalcă principiul constituțional al dreptului persoanei de a dispune de ea
însăși, deoarece actul vaccinării constituie o ingerință nelegală în viața intimă
și privată a familiei, în măsura în care nu există un acord prealabil
efectuării acestuia.

16. Conform art. 29 al. 1 și 2 din Constituția României:
,, 1) Libertatea gândirii și a opiniilor, precum și libertatea credințelor
religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. (…)
(2) Libertatea conștiinței este garantată; (…)
Prin această lege se încalcă dreptul libertății conștiinței. De asemeni, cetățenii
au dreptul să refuze vaccinul din motive religioase sau de religie.
Creștini fiind, românii se consideră creație a lui Dumnezeu și ei pot refuza să li
se introducă în corp substanțele conținute de vaccinuri.
Ne putem referi ca exemplu la celule din fetuși avortați. Creștinii știu că
avortul înseamnă uciderea unei ființe umane, ori, sub nicio formă aceștia nu
pot accepta introducerea în corp a acestor celule provenite din copii uciși.

17. Conform art. 34 al. 1 din Constituția României, ,,Dreptul la
ocrotirea sănătății este garantat.’’
Art. 49 al.1 din Constituție prevede: ,,Copiii și tinerii se bucură de un
regim special de protecție și de asistență în respectarea drepturilor lor.’’
Această lege încalcă dreptul la ocrotirea sănătății și dreptul la protecție al
copiilor și tinerilor, așa cum sunt prevăzute în aceste articole din Constituție.
Statul român nu prezintă nici o garanție că, prin administrarea unui anumit
tip de vaccin, unei persoane nu i se pune in pericol viața și sănătatea
(integritatea fizică sau psihică).
Trebuie să ținem cont de două aspecte legate de vaccin:
– administrarea lui nu garantează necontactarea bolii respective – a se
vedea în acest sens și explicațiile oferite de sistemul medical după fiecare
dramă produsă ca urmare a unui vaccin (de ex. cazul fetiței decedate în
județul Suceava în anul 2012 sau al sugarului paralizat în Slatina în anul 2011)
– riscurile și reacțiile adverse pe care le presupune sunt menționate în
chiar prospectul vaccinului, dar și în nenumărate studii medicale de
specialitate, devenite publice odată cu mediatizarea cazurilor frecvente de
producere a reacțiilor adverse și a riscurilor menționate

18. Art. 53 al. 1 si 2 din Constituția României prevede:
,,(1) Exercitarea unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai
prin lege și numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securității
naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a drepturilor și a
libertăților cetățenilor; desfășurarea instrucției penale; prevenirea
consecințelor unei calamități naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru
deosebit de grav.
(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate
democratică. Măsura trebuie să fie proporțională cu situația care a
determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce
atingere existenței dreptului sau a libertății.’’
Se încalcă aceste prevederi, deoarece nu sunt îndeplinite condițiile
pentru incidenta unor constrângeri. Obligativitatea efectuării vaccinurilor nu
se impune decât pentru cazurile enumerate expres de Constituție, și anume:
apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a
drepturilor și libertăților cetățenilor; desfășurarea instrucției penale;
prevenirea consecințelor unei calamități naturale, ale unui dezastru ori ale unui
sinistru destul de grav.

19. Legea vaccinării propusă spre aprobare încalcă următoarele dispoziții
legale din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății:
– art. 374 al. 3 potrivit căruia hotărârile ce au caracter medical vor fi
luate avându-se în vedere interesul și drepturile pacientului, principiile
medicale general acceptate, nediscriminarea între pacienți, respectarea
demnității umane, principiile eticii și deontologiei medicale, grija față de
sănătatea pacientului și sănătatea public;
– art. 376 potrivit căruia, cu excepția cazurilor de forță majoră, de
urgență ori când pacientul sau reprezentanții legali ori numiți ai acestuia sunt
în imposibilitate de a-și exprima voința sau consimțământul, medicul
acționează respectând voința pacientului și dreptul acestuia de a refuza ori de
a opri o intervenție medicală;
– art. 649 potrivit cu care, pentru a fi supus la metode de prevenție,
diagnostic și tratament, cu potențial de risc pentru pacient, după explicarea
lor de către medic, medic dentist, asistent medical/moașă, conform prevederilor
al. (2) și (3), pacientului i se solicită acordul scris;
– art. 650 și art. 651 potrivit căruia medicul curant, asistentul medical
răspund atunci când nu obțin consimțământul informat al pacientului sau al
reprezentanților legali ai acestuia;

20. Art. 22 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative este desconsiderat,
astfel are loc încălcarea:
– prevederilor art. 3, art. 12, art. 18, art. 19 din Declarația
Universală a Drepturilor Omului privitoare la dreptul la viață și
libertate, dreptul la protecția vieții personale și de familie împotriva oricăror
imixtiuni arbitrare, dreptul la libertatea gândirii, de conștiință și de religie
dreptul la libertatea opiniilor și exprimării;
– dispozițiilor art. 6, art. 12 , art. 14, art. 16 și art. 19 din
Convenția cu privire la Drepturile Copilului referitoare la dreptul
inerent la viață, dreptul la libertatea de opinie, dreptul la libertatea de gândire,
conștiință și religie, dreptul la protecția copilului împotriva oricăror forme de
violențe și vătămări;
– dispozițiilor art. 2, art. 5, art. 8, art. 9, art. 10 din Convenția
pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale
referitoare la dreptul la viață, dreptul la libertate, dreptul la respectarea vieții
private și de familie, dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie
și dreptul la libertatea de exprimare;
– prevederilor art. 2, Art. 3, art. 6, art. 7, art. 10, art. 11, art. 24 din
Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene referitoare la
dreptul la viață, dreptul la integritatea persoanei, dreptul la libertate, dreptul la
respectarea vieții private și de familie, dreptul la libertatea de gândire, de
conștiință și de religie, dreptul la libertatea de exprimare, drepturile speciale ale
copilului.
– prevederilor art. 2, art. 3 și art. 6 din Tratatul privind Uniunea
Europeană referitoare la respectarea libertăților și drepturilor
omului, protecția specială a drepturilor copilului.

Acest act normativ contravine, de asemenea, și prevederilor art. 9, art.
17 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene referitoare la
protecția sănătății umane și dreptul la respectarea statutului,
identității religioase și confesionale a bisericilor, asociațiilor și
comunităților creștine.

 

Nume:

Data:

 

 

SUSTINE MEMORIU LEGEA VACCINARII OBLIGATORII

Dragi prieteni,

Vaccinarea ar putea deveni obligatorie în România în săptămânile următoare. Legea care prevede obligativitatea vaccinării copiilor se află acum pe masa deputaților, urmând ca în zilele următoare actul normativ să fie dezbătut în plen.

Proiectul de lege prevede, printre altele, că în cazul vaccinurilor obligatorii, consimţământul pentru imunizare se prezumă ca fiind dat. Actul legislativ mai menționează și sancţionarea părinţilor cu o o amendă de până la 10.000 de lei, în situaţia în care refuză să-şi imunizeze copiii.

Obligativitatea vaccinării copiilor reprezintă o ingerință în actul de voință al părinților.

Actul vaccinării reprezintă un act medical preventiv, facultativ, neputând fi altceva decât un exercițiu de voință liber consimţită, urmare a unui drept şi NU a unei obligaţii care ar putea avea şi consecinţe nedorite asupra sănătăţii.

Legea conține prevederi prin care se încalcă, în mod flagrant, nenumărate drepturi ale cetățenilor români, drepturi prevăzute de Codul Civil, Constituția României, Legea drepturilor pacientului, Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România, tratate și convenții europene și internaționale, la care România a aderat.

Câteva dintre aceste drepturi care se încalcă prin aprobarea legii vaccinării, în forma propusă, sunt redate în memoriul pe care vă rugăm să-l susţineţi.

MEMORIU-LEGEA-VACCINARII-OBLIGATORII.pdf

Vă adresăm rugămintea ca acordul pentru susţinerea memoriului să ni-l transmiteţi pe adresa de email societateacivilaimpreuna@gmail.com, specificând NUME, PROFESIE și dacă reprezentați legal o organizație.

Platforma civică Împreună
Mihai Gheorghiu
av. Ana Corina Săcrieru

Pentru ce se vrea cu pretul Vietii 5G?

Cine si cum ne monitorizeaza? Cum ne dam acordul? Cum crestem vizibilizatea? Cum putem deveni invizibili?

„A ceea ce în mod real va însemna monitorizarea totală pentru omenire, pentru că ceea ce ştim până acum despre “cipuri” este pur şi simplu praf în ochi! Vom vedea de fapt ce rol au în acest moment “înspăimântătoarele” RFID. Problema monitorizării persoanei nu cred că s-ar referi numai la identificarea de la distanţă. În epoca în care dispozitivele NLS (Non Linear Analisys) pot sonda fiinţa umană până la nivel cromozomial, stau unii cu satelitul după noi să ne citească ID-ul din cip?!… Mi se pare o copilărească risipă de resurse pentru un guvern mondial care, desigur, gândeşte coerent în ceea ce ştie că are de făcut. O gândire globalistă coerentă ţine desigur cont de nevoile de monitorizare globală.

Monitorizarea fiinţei umane se face în mod obligatoriu în acelaşi timp cu monitorizarea mediului său de viaţă, a locaţiei, a accesului persoanei la bunuri, la resurse, la adăpost, la arme, la informaţie, la educaţie, la cultură, la religie, la tot ce înseamnă habitat social. Şi toate acestea împreună, dau persoanei importanţa care poate fi indicator pentru un sistem de monitorizare globală.”

Aici intervine 5G si Internetul Lucrurilor(IoT).

In caz ca inca nu stiti dar zeci de mii(42 000 de sateliti doar de la SpaceX) de sateliti 5G sunt in acest moment pe punctul de a fi aprobati pentru lansare in Ionosfera Terestra, iar pana la finele lui 2020 se estimeaza a fi lansati 1000 dintre ei.

Când cei 66 de sateliți ai Corporației Iridium au început să furnizeze servicii de telefonie mobilă miercuri, 23 septembrie 1998, oamenii de pe toată planeta au raportat dureri de cap, amețeli, greață, insomnie, hemoragii, palpitații cardiace, atacuri de astm și sunete în urechi ce au început în acea dimineață. În acea dimineață a persoană declara că simte ca un cuțit trecut prin capul ei, alta avea dureri de înjunghiere în piept. Păsările nu zburau, nici măcar vrăbiile, vulturii nu ieșeau la vânătoare, mii de porumbei și-au pierdut drumul de întoarcere. Rata de deces în Statele Unite a crescut imediat cu patru până la cinci la sută, și pentru următoarele două săptămâni. Asta au făcut 66 de sateliți.

Ce vor face sateliții 41.000, sau chiar 1.000, mult mai puternici? Grinzile de la fiecare satelit SpaceX vor fi de aproximativ o mie de ori mai puternice decât fasciculele de la fiecare satelit Iridium. Nu ne putem permite să aflăm ce vor face!!! mai multe detalii aici

„Ce este de făcut? Cum ar putea fi contracarat un astfel de monstru tehnologic?

Ştiinţa de pildă ne poate arăta exact ce anume înseamnă o determinare rezolutivă. Ea explică în ce condiţii o măsurătoare poate fi perturbată sau nu de fenomene colaterale. În cazul concret al determinărilor de natură energetică realizate direct pe fiinţa umană, există o multitudine de fenomene secundare care trebuie filtrate în scopul separării semnalului util de “zgomotul” de fond.
Cei familiarizaţi cu elementele de energetică a biocâmpului uman ştiu că există echipamente specializate care utilizează tehnologia de biofeedback, cu ajutorul cărora se pot separa cu mare precizie frecvenţele biocâmpului pe toate zonele funcţionale ale fiinţei umane. Spectaculos pentru un asemenea echipament este faptul că, prin construcţie ne poate oferi posibilitatea să determinăm o frecvenţă specială care are legătură cu o energie specială, aceea responsabilă de activitatea spiritual-religioasă(n.e. indicele de trascendenta, nivelul de constiinta). Cei interesaţi de experimentări complexe în această direcţie vor afla un adevăr de o deosebită importanţă pentru îngrijorările legate de monitorizarea totală. Anume, că pe măsură ce această energie specială creşte corespunzător în frecvenţă, rezolutivitatea oricărei determinări pe celelalte frecvenţe este puternic diminuată. Mai clar spus, comportamentul religios autentic are ca efect creşterea frecvenţei corelative transcendenţei, şi diminuarea oricăror posibilităţi de sondare de la distanţă a fiinţei umane! Adică ştiinţa, în latura aplicabilităţii ei pozitive ne oferă antidotul la monitorizarea totala: întoarcerea la Scripturi, la Pateric, la normalitatea unei vieţi duhovniceşti autentice. În această firească stare de manifestare creştină, orice sistem global de monitorizare, căutându-vă, va găsi
doar un nimb transparent în care ultrasofisticatele echipamente de sondare nu vor putea “citi” decât frecvenţa înaltă a unei transformări spirituale reale.

V-aţi întrebat oare de ce anume sunt promovate în lume cu atâta neruşinată insistenţă pornografia şi comportamentele sexuale deviante? De ce anume omul modern nu mai are alt scop în sine decât îmbogăţirea? De ce adevărate industrii pentru obţinerea plăcerii proliferează în detrimentul dezvoltării normale, morale a societăţii umane?… Putem vorbi aici de faze de program, de etape de pregătire pentru o monitorizare totală, având în vedere că tocmai inducerea acestui background de frecvenţă joasă poate asigura rezolutivitate maximă maşinăriei demonice.” Dr. Dumitru Grigore membru titular al Comisiei de Ciberneticã a Academiei Române inventatorul echipamentului electronic și metodei pentru determinarea rapidă a profilului psihologic utilizat in evaluarile fractale
Citeste mai mult la: http://www.sfantuldaniilsihastrul.ro/articole/110-academicianul-dumitru-grigore-impotriva-cipurilor.html

Memoriul National STOP 5G

APEL CATRE TOATE ORGANIZAȚIILE CARE OCROTESC VIAȚA

SEMNAȚI URGENT MEMORIUL STOP 5G

Memoriul la care sunteți chemați ca organizație prezintă poziția societății civile față de celeritatea cu care actualii guvernanții vor să implementeze până în 2020 tehnologiile de nouă generație în comunicații radio/wireless, generic denumite 5G, tehnologii care au un impact nociv asupra oamenilor și animalelor, asupra întregului ecosistem.

Descarcă și citește Memoriul National de aici https://tinyurl.com/rnaro8v

Pentru a fi semnatari ai Memoriului vă rugăm să trimiteți urgent email către dl. Adrian Aciu (adrianaciu@gmail.com) specificând numele organizației și numele reprezentantului legal. Dl. Aciu vi-l va trimite ca răspuns și îl depune, nădăjduim cu cât mai multe semnături, Autorităților Statului.

Semnatari pot fi: ONG-uri, parohii, firme, sindicate, patronate, primării, scoli, asociații părinți și elevi, asociații profesionale din cercetare, sănătate, inspectorate în construcții, asociații de locatari, partide politice s.a. Tema dezbaterii ne privește pe toți, indiferent dacă suntem sau nu consumatori de servicii de telecomunicații, radiațiile electromagnetice nu fac discrimare.

Continue reading „Memoriul National STOP 5G”

STOP 5G – campanie sesizare/somare autoritati

URGENT

TERMENUL LIMITA 25 Octombrie 2019

Ca raspuns la petitiile noastre, ale tuturor, au prelungit termenul consultarii publice cu inca 20 de zile. Asadar scrieti petitii individuale in continuare, conteaza enorm!

Mail-ul va fi conceput sub forma de cerere :

Adrese de email: propuneri@msinf.rorelatiicupublicul@comunicatii.gov.ro, cabinetministru@comunicatii.gov.ro, ancom@ancom.org.ro , cabinetsecretardestat1@comunicatii.gov.ro, cabinetsecretardestat2@comunicatii.gov.ro, pm@gov.ro, consultare@ancom.org.ro, relatiipublice@just.ro, cc la office@apc-romania.ro

Subiect: NU 5G, NU adoptati ordonanta de urgenta pentru simplificarea procedurii de autorizare a executärii lucrärilor de constructii cu privire la infrastructura fizicä necesarä sustinerii retelelor de comunicatii electronice, precum pentru modificarea si completarea unor acte normative

Continue reading „STOP 5G – campanie sesizare/somare autoritati”

Creșterea, trezirea, curățarea și contribuția. #constiintaecologica

Ce este un spirit ecologic?

A a evolua spiritual inseamna sa te trezesti din iluzia 3D(iesirea din matrix, transcendenta), sa te maturizezi(evolutia personalitatii), sa cureti conditionarile culturale (integrare umbre) si sa participi activ/contribui cu ceea ce ai devenit in evolutia intregului mai mare din care esti parte(familie, comunitate, societate, ecosistem, univers). Excluderea oricareia dintre aceste 4 responsabilitati limiteaza evolutia si polueaza spiritual ecosistemul. Multi dintre noi ni le asumam pe primele 3 dar, din pasivitate, necunoasterea sau „anghelism”, nu ne-o asumam si pe ultima.

Continue reading „Creșterea, trezirea, curățarea și contribuția. #constiintaecologica”

Stare Spirituala sau Patologie

Ce este o stare spirituala autentica? Dar patologiile?
Care sunt pericolele si tentatiile transcendentei?

Mai jos gasiti cateva repere date de doi mari cercetatori si invatatori in domeniul transcendentei Charles Tart (1975) si David R Hawkings(2007).
Actul spiritual care nu se bazeaza pe un sistem valoric moral universal poate deveni „placere duhovniceasca” a falsitatii. Credinta lipsita de un sistem valoric moral asumat devine credulitate si naivitate.
Starea spirituala a unui holon OM este generata de doua procese: maturizarea egoului (opereaza in CONSTIENTA obiectivizarea) si trezirea interioara (opereaza in CONSTIINTA subiectivizarea). Fiecare dintre aceste procese ne confera coordonata cosmica a transcendentei dar si a imanentei lui Dumnezeu intru holon. Continue reading „Stare Spirituala sau Patologie”

Cele 9 Daruri ale Sfantului Duh

Cele 9 Darurile duhovniceşti identificate in Biblie

 • 1 În ce priveşte* darurile duhovniceşti, fraţilor, nu voiesc să fiţi în necunoştinţă.
 • 2 Când eraţi păgâni, ştiţi că* vă duceaţi la idolii** cei muţi, după cum eraţi călăuziţi.
 • 3 De aceea vă spun că* nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: „Isus să fie anatema!” Şi nimeni** nu poate zice: „Isus este Domnul” decât prin Duhul Sfânt.
 • 4 Sunt* felurite daruri, dar este acelaşi** Duh;
 • 5 sunt* felurite slujbe, dar este acelaşi Domn;
 • 6 sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care* lucrează totul în toţi.
 • 7 Şi* fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.
 • 8 De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească* despre înţelepciune; altuia, să vorbească** despre cunoştinţă datorită aceluiaşi Duh;
 • 9 altuia*, credinţa prin acelaşi Duh; altuia, darul** tămăduirilor prin acelaşi Duh;
 • 10 altuia*, puterea să facă minuni; altuia, prorocia**; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite†† limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor.
 • 11 Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă* fiecăruia în parte cum** voieşte.

 

Continue reading „Cele 9 Daruri ale Sfantului Duh”

Eroarea pre/trans=confundarea infantilismului cu holismul

Ce este Preconventional? Dar Postconventional? Care este eroarea?

In dezvoltarea egoului sunt identificate de cercetatori trei stagii importante pe care le parcurgem in acest univers fractal, respectiv prerational (varsta dezvoltarii 0-7 ani), rational (8-21 ani), post rational sau transrational (in timpul vietii doar 1% din populatie reuseste sa se dezvolte la acest nivel, cei mai multi ramanand la stagiu rational) Fiecare dintre stagii este caracterizat de un grad crescand de complexitate, iar cel cu un grad ridicat il include pe predecesorul. In traducere, un om ajuns la nivelul rational poate sa opereze si infantil, un ego ajuns la nivelul transrational(holistic) poate opera si rational si prerational, insa aceasta includere nu este bidirectionala, un copil nu poate opera ca un adult rational sau ca un mistic, cum un om rational nu poate opera asemenea unui mistic. Copilul/egoul infantilizat este inconstient de a fi una cu totul, in timp ce holistul este constient de aceasta unitate.

 Eroarea aflata in discutie este destul de des intalnita, mai ales in zona psihologiei, educatiei si dezvoltarii spirituale, unde metodele si impactul urmarit confunda infantilismul cu misticismul, placerile duhovnicesti cu bucuriile duhovnicesti. Des intalnim oameni care sub umbrela „spiritualitatii”, intr-o perioada a relativismului generalizat, practica, se identifica si promoveaza aceasta eroare.

Domnul Iisus Hristos a zis: «Adevărat zic vouă: De nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi precum pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor»“ (Mt. 18, 2-4).
In termeni Hawkings indemnul este sa fim stabili in Bucurie (LOC 540) specific copiilor, si da transrationalul isi are emergenta la un nivel al constiintei peste 500(Nici Jung, nici Freud nu au reusit sa transceada), asta neisemnand sa renunatam sau sa respingem rationalul ci din contra sa il includem si sa operam constient acolo unde este necesar. Intoarcerea in UNU/UNA se face prin constienta de Sine.

Continue reading „Eroarea pre/trans=confundarea infantilismului cu holismul”

Manifest pentru stiinta post-materialism. Pe cand post-postmaterialism?

Perspectivele asupra lumii in premodernism, modernism, post modernism

Trecerea de la știința materialistă la știința post-materialistă poate fi de o importanță vitală pentru evoluția civilizației umane. Poate fi chiar mai important decât trecerea de la geocentrism la heliocentrism.

Paradigma post-materialistă are implicații profunde. Modifică fundamental viziunea pe care o avem despre noi, dându-ne înapoi demnitatea și puterea noastră, ca oameni și oameni de știință. Această paradigmă favorizează valori pozitive, cum ar fi compasiunea, respectul și pacea. Subliniind o legătură profundă între noi înșine și natura în general, paradigma post-materialistă promovează și conștientizarea ecologică și conservarea biosferei. În plus, nu este nou, ci doar uitat timp de patru sute de ani, că o înțelegere transmaterială trăită poate fi piatra de temelie a sănătății și a bunasatrii, așa cum a fost conservata și păstrată în practicile antice minte-corp-spirit, tradițiile religioase și abordările contemplative.

Continue reading „Manifest pentru stiinta post-materialism. Pe cand post-postmaterialism?”